next_inactive up previous


Tietotekniikka: nyt!/Anna Pienimäki
Tuukka Hastrup, 010682-1372
Tuukka.Hastrup@iki.fi
6.2.2001
Janne Kalliola: Opiskelijavoimin maailmanmenestykseen (31.1.2001)
Palautetta halutaan

Opiskelijoiden työssäkäyntiä ja tietotekniikka"-alan työllisyyttä koskeneiden tutkimusten lisäksi on mielenkiintoista saada myös käytännön esimerkkejä, sillä numeroiden taakse kätkeytyy erilaisia työyhteisöjä. Janne Kalliola esitteli First Hopin yritykseksi, joka on yltänyt ''opiskelijavoimin maailmanmenestykseen''. Hän ei ehkä kuitenkaan ollut pohtinut kohderyhmää riittävästi, sillä varsinkaan lennokkaimmat mielipiteet eivät esitetyssä muodossaan varmastikaan vakuuttaneet yliopistoväkeä.

Opinnot ja työssäkäynti

Akateemisten opintojen merkitys on eri osapuolille kovin erilainen: tiedeyhteisö toivoo saavansa tieteelliseen tutkimukseen pätevöityneitä niin tutkimusta jatkamaan kuin muillekin yhteiskunnan osa"-alueille vaikuttamaan, korkeakoulujen tehtävä laitoksina on tuottaa tutkintoja, yritykset kaipaavat ''päteviä'' osaajia työntekijöiksi. Useimmalla opiskelijalla tavoitteena lienee ammattiin pätevöityminen tutkinto hankkimalla. Janne Kalliolan esitelmä ''Opiskelijavoimin maailmanmenestykseen'' tarjosi tarkastelunarvoisen näkökulman siihen, kuinka yritykset suhtautuvat opiskelijoihin. Millainen kokonaisuus opinnoista ja työstä tulisi muodostua?

Jokaisen osapuolen kannalta vastakkain ovat akateeminen vapaus ja raha. Viime aikoina on kiinnitetty huomiota opintojen venymiseen opiskelun ohessa tehtävän palkkatyön vuoksi. Toisaalta valtio odottaa tukiensa vastineeksi tuloksia - jotka mitataan tutkinnoissa - toisaalta yliopisto on suunnitellut tutkintoon kuuluvat opinnot kokonaisuudeksi, mikä ei toteudu opintojen keskeytyessä. Opiskelija saattaa haluta tutkia eri aloja niin yliopiston kuin liike-elämänkin puitteissa. Yritykset toivovat voivansa ohjata vielä opiskeluvaiheessa olevien opintoja tarvitsemaansa suuntaan ja saada opiskelijoista mahdollisimman nopeasti työvoimaa. Työvoimapula onkin ilmeinen syy sille, että esitelty yritys First Hop toimii ''opiskelijavoimin''. Opinnot ja tieteenteko kuitenkin muodostavat pohjan teknologialle ja henkilökohtaisen motivaation kautta syntyneille ideoille, joita liike-elämä pitkällä tähtäimellä tarvitsee menestyäkseen.

Vaikka kaikki osapuolet ovat jonkinlaisen kompromissin kannalla, Janne Kalliolan esiin tuoma näkemys poikkeaa merkittävästi yleisestä. Hän nimittäin ainakin puolivakavissaan ilmoitti, että toisin kuin opiskelijat yleensä, valmistuneet työkokemuksettomat eivät ole tervetulleita ainakaan First Hopiin - he kun ovat jo ''kaavoihin kangistuneita''. Yritys onkin Kalliolan maalailuiden mukaan ottamassa opiskelijoiden ohjaamisen roolin valtiolta: yritys tarjoaa elannon, auttaa opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ohjaa jatko-opintoja ''tukirenkaissa'' ja sisäisissä ''kehitystiimeissä''. Ilmeisesti yritys tarjoaa opinnoille myös mielekkään suunnan, joka sopii sen tarpeisiin.

Osa-aikaisia - opintojen rinnalla kulkevia - töitä perustellaan pitkäjänteisyyden tarpeella. Valtion ja yliopiston tulisikin mielestäni joustaa kannasta, jonka mukaan työt eivät saisi hidastaa opintoja, jolloin harjoittelu jäisi kesätöihin ja harjoittelujaksoihin. Oleellista valtiolle on rahoilla saavutettu tulos, ja se säilyy, kunhan opinnot eivät keskeydy ja tuet suhteutetaan tuloihin. Kaikkien opinnot tuskin ovat muutenkaan akateemisesti kattavia, jolloin yliopistolle pitäisi riittää tutkintovaatimusten täyttyminen.

Osa-aikaisten töiden suosio kertoo siitä, että opiskelijat pitävät niitä hyödyllisinä. Parhaimmillaan työ motivoikin opintoihin, takaa sopivan elintason halutun pituiseksi opiskeluajaksi ja auttaa ymmärtämään opiskeltavat asiat suuremmassa kokonaisuudessaan. Lisäksi pitkäjänteinen työskentely selventää varmasti kesätyötä paremmin alalla vallitsevia liike-elämän tosiasioita. Miksi tällainen tilaisuus pitäisi jättää hyödyntämättä, kun työnantajat eivät ilmeisesti pidä yllä minkäänlaisia muodollisen pätevyyden vaatimuksia? Yleisesti kaipaisin enemmän perusteluita sille, miksi elämässä pitäisi edetä niin kiirellä - rahan ja maineen houkutusten lisäksi. Onpa tavoitteena mikä tahansa tutkinto, ''sivupoluille'' eksymisen ei pitäisi olla haitaksi.

Yritysmaailmassa opitut työnteon taidot ovat myös yliopistouralla hyödyksi. Sen sijaan talouden maailmankuva eroaa monilta osin akateemisesta maailmasta. Yrityksille tehtyä työtä vastaan taistelemisen sijaan yliopistot voisivat monin tavoin käyttää hyödyksi etuasemansa erilaisista uravaihtoehdoista kerrottaessa. Eri tahojen palkkatasot lienevät kaikille selvät, mutta kuinka usein harjoittelupaikassa selviää, että yritysmaailmassa vapaus on vapautta vain niin kauan kuin tulosta syntyy?

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 2K.1beta (1.48)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 0 -t 'Opinnot ja työssäkäynti' opinnot.tex

The translation was initiated by Tuukka Hastrup on 2001-06-14


next_inactive up previous
Tuukka Hastrup 2001-06-14